Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie Licence
Systém Nemeton
Komplexní vyhodnocení

Legislativa: Úvod

Cílem tohoto odkazu je poskytnout základní informace k problematice nebezpečných a krizových situací, vznikajících skalními říceními, způsobů jejich řešení v návaznosti na povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen „ZVZ“).

Skalním řícením (skalním sesuvem) se rozumí náhlý, velmi rychlý pohyb horninových hmot na strmých svazích, přičemž se postižené hmoty rozvolní a ztrácejí krátkodobě kontakt s podložím (pramen: ČGS, www.geology.cz). V důsledku skalního řícení dochází (může dojít) k narušení a ke škodám na pozemních komunikacích, jiném majetku a ke škodám na zdraví a životech osob.

Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie